MINISTERING: PST OLAIYA ADEBAYO I. & PST FASHORANTI AYODEJI S.

THEME: SIN OF SODOM