THEME: THANKSGIVING

MINISTERING: PST. OLAIYA I. ADEBAYO & PST. FASHORANTI AYODEJI S.