Last Thursday 30/05/2024

MINISTERING: PST ADEBAYO I. OLAIYA & PST AYODEJI S. FASHORANTI