THEME: Power Of Prayer & Prayer {Act 16: 25 – 26}

MINISTERING: PST Olaiya I. Adebayo & PST Ayodeji S. Fashoranti