Theme: Godliness 1Tim 4: 6-8

Ministering: PST. Olaiya I. Adebayo & PST. Ayodeji S. Fashoranti